Aktuality

Zde naleznete daňové a účetní aktuality a užitečné odkazy:
Ověřování plátců DPH
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Kurzovní lístek

14. 10. 2019 - Průměrná mzda pro rok 2020

Nařízení vlády č. 260/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2019 stanovuje tyto údaje potřebné pro stanovení průměrné mzdy:

  • všeobecný vyměrovací základ v částce 32 510 Kč,
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výší 1,0715.

Průměrná mzda pro rok 2020 činí 34 835 Kč.

S výší průměrné mzdy souvisejí i další data, např.:

  • - Hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně číní 1 672 080 Kč.
  • - Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2020 je na částce 3 000 Kč/měsíc.
  • - Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro OSVČ  se zvyšuje na 2 544 Kč.
  • - Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ se zvyšuje na 2 352 Kč.

Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu - první redukční hranice číní 15 328 Kč, druhá redukční hranice činí 139 340 Kč.

10. 10. 2019 - Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH

Dne 9. 10. 2019 byla vyhlášena novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH, která vyjde v platnost od 1. 5. 2020.

Tato novela ruší přechodnou výjimku a rozšíří elektronickou evidenci tržeb i na zbývající obory podnikání (řemeslníky, kadeřnice, účetní...), zároveň dojde ke stejnému datu k přeřazení některých plnění do 10% sazby DPH ( např. stravovací služby, točené pivo, vodné a stočné).

 Výjimky, které ani po 1. 5. 2020 nebudou podléhat evidenci tržeb upravuje nadále § 12 zákona o evidenci tržeb - jedná se např. o tržby státu, tržby z podnikání v energetických odvětvích na základě licence, některé oblasti sociálních služeb, tržby z telekomunikačních služeb aj.

Evidenci tržeb i nadále nebudou podléhat platby uskutečněné platebními kartami.

Důležitou novinkou je evidence tržeb ve zvláštním režimu (off-line režim) s účinností od 1. 5. 2020. 

V tomto režimu nemusí poplatník nemusí disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě není plněna elektronicky, ale v „papírové“ formě prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Žádost o povolení evidovat tržby v tomto režimu mohou poplatníci podávat již od 1. 2. 2020. 

Finanční úřad povolí tento režim jen podnikatelům splňujícím všechny zákonné podmínky: 

  • - nesmí se jednat o plátce DPH,
  • - musí mít max. 2 zaměstnance, 
  • - výše příjmu z evidovaných tržeb nesmí přesahovat 600 000 Kč za rok.

Novela nic nemění na úpravě slevy na evidenci tržeb podle § 35bc zákona o daních z příjmů. Pokud fyzické osobě vznikne povinnost zaevidovat tržbu poprvé v roce 2020 (jedno kdy např. 12/2019), tak tuto slevu uplatní v daňovém přiznání za rok 2020, podané v roce 2021.

Některé změny nabývají však účinnosti již od 1. 11. 2019

Tyto změny se logicky stále netýkají plateb z činností dočasně (do 1. 5. 2020) vyjmutých z evidence tržeb.

Od 1. 11. 2019 ovšem evidenci tržeb podléhají platby uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť (např. stravné hrazeno elektronickou peněženkou). Jedná se o platby uskutečněné "prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb".

K 1. 11. 2019 se daňové evidenční číslo stane povinnou náležitostí účtenky vystavené právnickými osobami pro účely elekronické evidence tržeb. Je-li DIČ tvořeno rodným číslem, tak i nadále nebude povinnou náležitostí účtenky pro účely evidence tržeb.

30. 9. 2019 - EET podepsáno prezidentem, poslanci odmítli zrušit daň z nabytí

Prezident podepsal novelu zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH, která by měla vyjít v platnost od 1. 4. 2020.

Poslanci odmítli senátní nárh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, z pohledu daně z příjmů, tak bude stále nutné řešit problém zahrnutí či nezahrnutí tété daně do ocenění pořizovaných nemovitostí.

2. 5. 2019 - Změna pravidel pro opravné daňové doklady

Jedna z praktických změn zákona o DPH se týká opravných daňových dokladů. Opravný daňový doklad se nově zahrne do přiznání k DPH již ve zdaňovacím období, ve kterém ho plátce odeslal odběrateli. Tím totiž vynaložil nezbytné úsilí k tomu, aby se doklad dostal příjemci plnění.

4. 4. 2019 - Je jednatel osobou povinnou k DPH ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty?!

V příloze přikládáme stanovisko renomované právní kanceláře Görgespartners.

1. 4. 2019 - Parlament přijal daňový balíček novel pro rok 2019

Ten obsahuje velké množství změn v oblasti daní, především novelizuje zákon o DPH...

Více k novele zákona o daních z příjmů zde.

8. 3. 2019 - Blíží se termín pro podání daňového přiznání

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018, kteří nevyužívají služeb daňového poradce je 1. duben 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky.

Více informací naleznete na stránkách Finanční správy ČR

8. 1. 2019 - Změna sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

Vyhláška z 19. prosince 2018 upravuje od 1. 1. 2019 náhrady za používání silničních a motorových vozidel, stravné i průměrnou cenu pohonných hmot, podrobné informace zde.

28. 11. 2018 - Změna splatnosti zálohy na sociálním pojištění

Od roku 2019 dochází ke změně splatnosti zálohy na sociálním pojištění, což v důsledku znamená, že do konce měsíce ledna 2019 je nutné zaplatit zálohu za leden, která by byla standardně splatná k 20. 2.

Je tedy nutné upravit si trvalé příkazy tak, aby v lednu odešla záloha za prosinec a zároveň i za leden, další zálohy pak až do podání přehledu za rok 2019 budou splatné vždy do posledního dne měsíce za běžný měsíc.

Splatnost zálohy na zdravotní pojištění zůstává beze změny, ale doporučujeme nastavit splatnosti záloh na zdravotní i sociální pojištění totožně kvůli přehlednosti, byť to není legislativně nutné.

Pokud platíte na zdravotní pojištění minimální částku tj. 2024 Kč, je nutné tuto od zálohy na leden zvýšit pro rok 2019 na částku 2208 Kč. Záloha na sociální pojištění se platí až do podání přehledu ve stejné částce pro rok 2018.